Algemene voorwaarden

Bed & Breakfast Lovely’s – Hall
Versie 1.1 – februari 2023

Terminologie
De termen Bed & Breakfast Lovely’s, Lovely’s, B&B Lovely’s en B&B zijn allemaal termen voor Bed and Breakfast Lovely’s gevestigd te Hall.
Gast: een persoon die bij B&B heeft gereserveerd en verblijft en als zodanig is aangemeld.
Hoofdgast: de persoon die bij de B&B heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B beheert.
Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door Bed & Breakfast Lovely’s.
Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering.

1.      Bed & Breakfast Lovely’s 
1.1    De B&B is beschreven in de website www.thuis-bij-lovelys.nl. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in de B&B ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
1.2    Het minimum verblijf in B&B Lovely’s is één nacht. In vakantieperiodes en/of in de zomermaanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden.
1.3    De B&B is tussen 7:00 en 23:30 uur dagelijks toegankelijk middels sleutel. Tussen 23:30 en 7:00 is de B&B gesloten, hiervan kan enkel na overleg met de eigenaar worden afgeweken. Gasten worden ten alle tijden wel verzorgd rekening te houden met de geldende rusttijden.
1.4    Rusttijden zijn van 23.00 uur – 07.00 uur.
1.5    Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan, mits daarbij geen hinder voor anderen optreedt.
1.6    Honden van gasten zijn toegestaan in/bij de B&B, mist zij onder appèl staan. Honden mogen niet zonder toezicht alleen gelaten worden in de B&B kamers of andere ruimten van de B&B, tenzij anders overeengekomen tussen de gast en beheerder. Als toevoeging wordt opgemerkt dat de B&B aan een relatief drukke en doorgaande weg ligt. Het loslaten lopen van honden valt geheel onder de eigen verantwoordelijkheid van het baasje en gast bij de B&B.
1.7    De kamers zijn geschikt voor twee personen, tenzij anders aangegeven bij de reservering.
1.8    Inchecken van 14.00-17.30 uur, uitchecken uiterlijk 11.00 uur. Latere incheck in onderling overleg mogelijk.
1.9    B&B Lovely’s is minder geschikt voor jonge kinderen.
1.10  De gasten kunnen hun auto parkeren op het voor de B&B aanwezige parkeerterrein. Parkeren geschiedt op eigen risico.
1.11  Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben
1.12  Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen
1.13  De beheerder kan gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B Lovely’s ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
1.14  Gasten van Lovely’s dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering online wordt verstrekt en dat tevens in de B&B ter inzage ligt.
1.15  Bed and Breakfast Lovely’s is  ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 84785624.

2.0    Tarieven
2.1    De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.
2.2    De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.
2.3.   Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.4    Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.thuis-bij-lovelys.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

3.0    Reservering en Betaling
3.1    Reservering is telefonisch en online mogelijk via www.thuis-bij-lovelys.nl / www.bedandbreakfast.nl/nl/a/76680/bed-and-breakfast-lovely-s
3.2    De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag door B&B Lovely’s.
3.3    Betaling van het (restant)bedrag dient voor het uitchecken te worden voldaan in de B&B. Betaling kan contant of per bankoverschrijving worden voldaan. Pinnen is niet mogelijk en creditcards worden niet geaccepteerd.

4.0    Annulering
4.1    Tot 1 dag voorafgaande aan de datum van aankomst is annuleren kosteloos.

4.2    Bij annuleringen binnen 24 uur vernemen wij graag een opgave van reden en kunnen mogelijk administratieve kosten in rekening gebracht worden.
4.3    Bij annulering na aankomst of vroegtijdig vertrek gedurende het verblijf zal de gehele verblijfsperiode (op basis va de bevestigde totale reissom) in rekening worden gebracht.
4.4    Annuleringen kunnen alleen schriftelijk op de website of per email worden doorgegeven.
4.5    B&B Lovely’s heeft ten alle tijden het recht om meer dan 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden gerestitueerd aan de hoofdgast.

5.0     Schade
5.1    De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies en huisregels.
5.2    De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.
5.3    Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
5.4    Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.
5.5   Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de B&B eigenaar te versturen.

6.0    Klachten
6.1    De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de B&B voor te leggen. De B&B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld. De uiterste behandeltermijn van en klacht is 14 dagen.

7.0    Overmacht
7.1    In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

8.0    Aansprakelijkheid
8.1    De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
8.2     De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B en /of eigenaar.
8.3    Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.
8.4    De B&B aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

9.0    Privacy
9.1    Hiervoor verwijzen wij u naar onze Privacy Voorwaarden. Kijk onderaan op de website of klik hier.

10    Slotbepaling
10.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.
10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
10.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
10.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.